Pyetjet parlamentare të: Mimoza Kusari-Lila

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur
23/07/2020 Ekonomi
Pyetja për kryeministrin Hoti ka të bëjë me vendimet të cilat Qeveria Kurti i ka marrë, të cilat edhe vet, atëherë zoti Hoti si zëvendëskryeministër i ka votuar, në raport me procesin e privatizimit dhe ndaljen e të gjitha veprimtarive pranë Agjencisë Ko
Lexo më shumë
Avdullah Hoti Jo
17/09/2020 Ekonomi
Pyetja ime kishte të bënte me aktivitetin ose mosaktivitetin e Qeverisë që ai drejton, lidhur me zonën e veçantë ekonomike amerikane, e cila është shpallur në qershor të vitit 2018 në Komunën e Gjakovës. Prej atëherë ishte paraparë që në bashkëpunim me U
Lexo më shumë
Avdullah Hoti Po
16/10/2020 Tregti
Pyetja ime ka të bëjë me aplikacionet për grande të bizneseve të grave, propozim ky që e kemi pasur me rishikim të buxhetit, që janë dorëzuar në pjesë.. Të na tregojë ministri se sa ka pasur aplikantë? Çfarë kanë qenë kërkesat? Ku është procesi dh
Lexo më shumë
Vesel Krasniqi Jo
16/10/2020 Ekonomi
Pyetja për kryeministrin ka ardhur si domosdoshmëri e mosvotimit, në fakt të deputetëve të pozitës që kryeministri të vije në komision dhe të japë më tepër detaje për mini-shengenin ballkanik apo siç u deklarua zoti Hoti këtu në seancë që nuk është mini-
Lexo më shumë
Avdullah Hoti Po
16/10/2020 Ekonomi
Përkundër faktit që keni i informuar që keni qenë i informuar se në momentin kur është plasuar kjo ide nga takimi i parë në Novi Sad dhe pastaj është ritheksuar në takimin në Ohër dhe pastaj është ftuar Kosova si palë në Durrës, dhe dihet se nuk është mb
Lexo më shumë
Avdullah Hoti Po
29/10/2020 Tregti
Pyetja ime lidhet me subvencionet e bizneseve me pronare gra, shpallje kjo nga Ministria e Tregtisë e bërë më 12 shtator 2020. Sa është numri i aplikacioneve që keni pranuar në KIESA dhe nga cilat komuna janë aplikacionet e pranuara? Ku është procesi i v
Lexo më shumë
Vesel Krasniqi Po
29/10/2020 Ekonomi
Në korrik të këtij viti, me propozimin tuaj ministër, kabineti qeveritar ka emëruar një bord të përkohshëm të drejtorëve në ndërmarrjen publike Telekomi i Kosovës. Ju vet keni emëruar komision e auditimit për këtë ndërmarrje. Njëri nga anëtarët e bordit
Lexo më shumë
Blerim Kuçi Po
30/11/2020 Ekonomi
Zoti Hoti, me Ligjin për komunikime elektronike, neni 78, statusi dhe bordi pika 2 thotë: anëtarët dhe kryetarin e Bordit me rekomandimin e ministrit i propozon Qeveria dhe emërohen nga Kuvendi i Republikës së Kosovës. Duke e ditur se Autoriteti Rregulla
Lexo më shumë
Avdullah Hoti Po