Shpenzimet e Kuvendit

Në këtë seksion do të ofrohet një pasqyrë e përgjithshme për nivelin e shpenzimeve të Kuvendit, të ndara sipas kategorive dhe nënkategorive ekonomike, si dhe nivelin e realizimi të buxhetit të planifikuar.

Buxheti i Kuvendit (në €)

Mbyll detajet

Shpenzimet e Kuvendit (në €)

Mbyll detajet

Raporti i shpenzimeve (në €)

Mbyll detajet
0%